مجموع سوالات درس روش تحقیق شامل سوالات فصول 1 تا 22 درس روش تحقیق پیشرفته برگرفته از کتاب
روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی
دکتر پرهیزکار و آقاجانی
شامل 84 سوال با پاسخ تستی بهمراه مشخص بودن شماره صفحه کتاب

1500 تومان