اختصاصی این وبلاگ

یک فایل شامل 80 تست با پاسخ برگرفته از کتاب

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی تالیف دکتر مهرزاد حمیدی

شامل فصول:

1-برنامه ریزی مسابقات و رویدادهای ورزشی

2-سازماندهی مسابقات و رویدادهای ورزشی

3-نقش نیروهای داوطلب در برگزاری مسابقات ورزشی

4-بازاریابی رویدادها و مسابقات ورزشی

5-شیوه های اطلاع رسانی اخبار ورزشی

6-مدیریت کاروانهای ورزشی

7-مقررات و سیاستهای رویدادهای ورزشی

8-جشنها و مراسمات مسابقات ورزشی

9-آشنایی با جداول مسابقات ورزشی

2500 تومان