این فایل شامل 50 سوال با پاسخ تشریحی از درس فرایند خط مشی گزاری نوشته دکتر الوانی مناسب برای دانشجویان رشته مدیریت

1500 تومان