یک فایل شامل سوالات آزمون های استخدامی شرکت نفت مربوط به درس ترمودینامیک مشترک بین تمام گرایش های شرکت نفت بهمراه پاسخ نامه تستی شامل:

آزمون استخدامی پتروشیمی رازی سال 89 تعداد 7 سوال
آزمون استخدامی پتروشیمی شیراز سال 87 تعداد 12 سوال
آزمون استخدامی پارس جنوبی سال 87 تعداد 12 سوال
آزمون استخدامی شرکت گاز سال86 تعداد 10 سوال
آزمون استخدامی شرکت گاز سال 85 تعداد 18 سوال
آزمون استخدامی پخش و پالایش سال 86 تعداد 13 سوال

مجموعا 74 سوال ترمودینامیک مربوط به آزمون های استخدامی گذشته شرکت نفت با پاسخ نامه تستی