یک فایل شامل سوالات آزمون های استخدامی شرکت نفت مربوط به درس انتقال حرارت مشترک بین تمام گرایش های شرکت نفت بهمراه پاسخ نامه تستی شامل:

آزمون استخدامی پتروشیمی رازی سال 89 تعداد 7 سوال
آزمون استخدامی پتروشیمی شیراز سال 87 تعداد 5 سوال
آزمون استخدامی پارس جنوبی سال 87 تعداد 11 سوال
آزمون استخدامی شرکت گاز سال86 تعداد 12 سوال
آزمون استخدامی شرکت گاز سال 85 تعداد 13 سوال
آزمون استخدامی پخش و پالایش سال 86 تعداد 13 سوال

مجموعا 62 سوال انتقال حرارت مربوط به آزمون های استخدامی گذشته شرکت نفت با پاسخ نامه تستی