این بسته شامل دو قسمت می باشد:
بخش اول 111 تست با پاسخ جداگانه
بخش دوم 120 تست صفحات اسکن شده با کیفیت خوب بهمراه پاسخ صحیح
مناسب دوستانی که فرصت کمی برای مطالعه دارند

1500 تومان