خبر ۱۹ دی ماه ۹۶ – دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ برای دومین سال در دوره فلوشیپ درماتولوژی کودکان و درماتوپاتولوژی دستیار می پذیرد.

تعداد مورد پذیرش:

درماتوپاتولوژی: یک نفر

درماتولوژی کودکان: یک نفر