جهاد دانشگاهی استان فارس از دانش آموختگان رشته داروسازی بصورت حق التدریس دعوت به عمل می آورد.
آدرس: شیراز، بلوار زند، کوچه جنب استانداری، معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان فارس
تلفن: ۳۲۳۰۳۰۴۷